Centrum im. Adama Smitha: doraźne środki i systemowe rozwiązania na kryzys

Centrum im. Adama Smitha opublikowało informację, w której przedstawia rozwiązania mające uchronić Polaków przed zwiększającym się załamaniem gospodarczym. Jednocześnie z uznaniem wskazuje zaangażowanie firm w pomoc obywatelom.

Z uznaniem obserwujemy aktywność i współpracę środowisk akademickich, pracowniczych i pracodawców oraz organizacji politycznych w tym zakresie. Działalność wytwórcza firm i dostarczanie przez nie niezbędnych dóbr do przeżycia obywateli i zapewnienia im pracy w okresie pandemii jest znacznie ważniejsza, niż pokładanie nadziei w zwiększeniu ilości pieniądza w obrocie. – napisano w komunikacie.

Rząd oraz władze państwowe w pierwszej kolejności zaangażowane są w ochronę zdrowia i życia Polaków. Kondycja społeczna i ekonomiczna zależy jednak jeszcze od utrzymania w ruchu mikro, makro oraz średnich przedsiębiorstw, a także firm. To właśnie firmy zapewniają Polakom pracę i bezpieczeństwo ekonomiczne. Utrzymanie ich jest również ważne ze względu na przyszłość polskiej gospodarki. Po zakończonej pandemii będzie konieczna jej szybka odbudowa.

Firmy te są niezbędnymi podwykonawcami i dostawcami oraz usługodawcami, którzy wytwarzają  niemal połowę PKB Polski. Jak informuje Centrum im. Adama Smitha, błędnie prowadzona przez ostanie trzy dziesięciolecia polityka regulacyjna i fiskalna nie pozwoliła firmom osiągnąć bezpiecznego poziomu kumulacji kapitału. Tym samym nie zdołają one samodzielnie przetrwać kryzysu. W celu ich wsparcia konieczne jest wstrzymanie pobierania składek i podatków nie tylko w czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego, ale również przez kolejne trzy miesiące po jego zakończeniu.

Takie rozwiązanie wpłynie na zmniejszenie dochodów budżetu państwa oraz funduszy takich ja FUS. Centrum im. Adama Smitha uważa, że najmniej kosztownym i najmniej szkodliwym ekonomicznie, będzie uzupełnienie tego niedoboru poprzez zwiększenie długu publicznego. Należy także skorzystać, o ile to formalnie możliwe, z funduszy unijnych otrzymanych na walkę z zagrożeniem epidemiologicznym. Powyższe rozwiązanie powinno być wsparte ograniczeniem wydatków organów władzy i administracji publicznej.

W czasie pandemii i wychodzenia z kryzysu konieczna jest daleko idąca deregulacja przepisów dotyczących działalności  gospodarczej, przede wszystkim sektora MSP. – informuje Centrum im. Adama Smitha, a w swoim komunikacie proponuje następujące rozwiązania, które, wg nich, powinny zostać wprowadzone już od 1 marca 2020 roku:

 • zawieszenie stosowania reguły split payment;

 • odstąpienie od naliczania składek ZUS od przedsiębiorców, zatrudnianych przez nich pracowników i osób bez utraty przez te osoby prawa do świadczeń ubezpieczeniowych oraz zawieszenie lub rozłożenie na raty innych należności publicznoprawnych, w celu zmniejszenia obciążeń fiskalnych i zwiększenia płynności przedsiębiorstw;

 • umożliwienie przedsiębiorcom delegowania pracowników na urlop uprawniający do świadczenia w wysokości zasiłku chorobowego wypłacanego w całości przez rząd oraz elastycznego wprowadzania przestojów i ograniczeń czasu pracy, w celu zachowania ciągłości zatrudnienia i ograniczenia kosztów stałych;

 • przeniesienie spłaty rat kredytowych (i innych instrumentów dłużnych, np. leasingu) na koniec obecnych harmonogramów spłat, w celu utrzymania i poprawy płynności przedsiębiorstw;

 • wstrzymanie biegu terminów zawitych, obowiązujących przedsiębiorców

 • i obywateli w procedurach oraz postępowaniach administracyjnych i sądowych, w celu ograniczenia chaosu w urzędach i sądach oraz zatrzymania procesu generowania nowych sankcji wobec zobowiązanych;

 • zawieszenie egzekucji zaległych lub rozłożonych na raty danin, za wyjątkiem należności potwierdzonych prawomocnymi wyrokami sądów karnych, w celu poprawy płynności przedsiębiorstw;

 • skrócenie czasu oraz uproszczenie procedur wydawaniu pozwoleń na pobyt i pracę dla pracowników z państw sąsiednich, w celu zatrzymania możliwie dużej ich liczby w kraju oraz utrzymania równowagi na rynku pracy;

 • przełożenie terminu złożenia zeznań PIT i CIT za 2019 rok do 31 lipca br. i łącznego rozliczenia w nich wyników z pierwszego półrocza roku bieżącego, odliczenia wszystkich strat z lat ubiegłych, tak od dochodów osobistych i małżonka, jak i od dochodów ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, w celu uniknięcia chaosu w przedsiębiorstwach i urzędach skarbowych oraz kompensowania strat bieżących i przeszłych z wynikami roku ubiegłego;

 • bezwzględnego dotrzymywania ustawowego terminu zwrotu VAT i obniżenia jego podstawowej stawki do 19% w celu ograniczenia skutków inflacji oraz zwiększenia siły nabywczej ludności i poprawy płynności przedsiębiorstw;

 • zniesienie biurokratycznych ograniczeń dla krajowych producentów środków ochrony osobistej oraz urządzeń medycznych służących walce z pandemią, w celu zwiększenia ich natychmiastowej podaży przez polskich przedsiębiorców.

Zaproponowane przez Centrum im. Adama Smitha rozwiązania są właściwe dla stanu zapaści gospodarczej na koniec marca 2020. Zwlekanie z ich wprowadzeniem, bądź wprowadzenie tych rozwiązań jedynie połowicznie, zwiększa ponoszone koszty oraz wydłuży czas wychodzenia z kryzysu.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/06.04.2020 r.