Wieloaspektowy Kongres Gospodarczy

W dniach 14-16 maja 2018 r odbędzie się w Katowicach jubileuszowy X Europejski Kongres Gospodarczy. Jest to największa, pod względem ilości uczestników impreza gospodarcza w Polsce.

W Europejskim Kongresie Gospodarczym (European Economic Congress, EEC) uczestniczą reprezentanci biznesu, szefowie korporacji, naukowcy, praktycy, decydenci mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz politycy i eksperci z kraju, Europy, a także świata.

Ważnym i oczekiwanym przez uczestników wydarzeniem towarzyszącym EKG będzie IV edycja dwudniowego European Start-up Days zaplanowana w dniach 15-16 maja 2018 r. Jest to forum, na którym młodzi przedsiębiorcy spotykają się z przedstawicielami korporacji zainteresowanych współpracą z mniejszymi, innowacyjnymi podmiotami.

Pomysłodawcą i organizatorem Kongresu od pierwszej edycji jest grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca m. in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

IX Europejski Kongres Gospodarczy odwiedziło ponad 9.000 uczestników. W European Start-up Days uczestniczyło ponad 2.500 osób, a Projekt EEC – Liderzy Przyszłości zainteresował 2.000 studentów.

Panele dyskusyjne Europejskiego Kongresu Gospodarczego zostały podzielone na tzw. nurty. Pierwszym jest Przyszłość Unii Europejskiej (wielu prędkości, przyszłość strefy euro, bloki i sojusze państw, działalność odśrodkowa, brexit, tendencje antyunijne, autonomiczno-separatystyczne czynniki zewnętrzne kształtujące europejskie realia i perspektywy rozwojowe: Rosja, Turcja, Bliski Wschód, migracje). Drugi nurt to Rewolucja technologiczna (technologie, które zmieniają rzeczywistość, tempo i jakość zachodzących przemian technologicznych – ich wpływ na gospodarkę, życie społeczne, instytucje, relacje międzyludzkie, nowe możliwości wynikające z rozwoju technologii i nowe zagrożenia oraz ryzyka, komu służy skokowy rozwój technologii – beneficjenci i przegrani. Następny blok tematyczny to „Digitalizacja – w kierunku nowej gospodarki (Cyfrowa gospodarka – aspiracje, zamierzenia, rzeczywistość, Jednolity Rynek Cyfrowy – stan zaawansowania, nowoczesny przemysł, usługi i konsumenci wobec wyzwań cyfryzacji. Dostęp do informacji i zarządzanie zbiorami danych jako szansa dla biznesu i konsumentów, dla administracji i obywateli, wpływ cyfryzacji na produkcję, rynek pracy i edukację, strategie wsparcia innowacyjności a rewolucja cyfrowa a także cyberzagrożenia – jak je zwalczać?) europejskiej polityki ochrony klimatu, podstawowe kwestie przed szczytem klimatycznym ONZ 2018, aktualne i realne perspektywy globalnego porozumienia, działania na rzecz klimatu w skali świata, wymogi środowiskowe UE, a gospodarcza suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich, technologie dla klimatu – nowe możliwości, ale i nowe wymagania regulacyjne). Z tym nurtem powiązany jest temat „Energetyka w Europie. Dylematy i wyzwania (trendy kształtujące obraz europejskiej energetyki, zapotrzebowanie na energię, jej podaż, funkcjonowanie krajowych systemów i ich europejska konwergencja, mechanizmy rynku mocy, digitalizacja, decentralizacja, dekarbonizacja, przyszłość energetyki w krajach członkowskich UE i jej zróżnicowane uwarunkowania – polityczne i społeczno-gospodarcze, technologie odnawialne – upowszechnienie, koszty, regulacje, rozwój elektromobilności i technik magazynowania energii, efektywne gospodarowanie energią ze wsparciem technologii, generacja rozproszona, nowe modele konsumpcji energii, prosumenci).

Jednym z nurtów jest też Przyszłość wolnego handlu w Europie i na świecie (stan i perspektywy międzynarodowych porozumień o wolnym handlu, olityka największych graczy globalnej ekonomii, przyczyny i skutki zaburzeń wolnego rynku w Europie, Brexit jako proces i precedens – doświadczenia, wnioski, przestrogi, izolacja, protekcjonizm, przeregulowanie, przyszłość jednolitego europejskiego rynku). Oddzielnym wątkiem jest też Przyszłość miast i metropolii w Europie (ośrodki miejskie jako generatory rozwoju technologicznego i laboratoria postępu cywilizacyjnego, nowe technologie w zarządzaniu organizmami miejskimi, Smart City – pojemne hasło, niełatwa praktyka, usługi podnoszące jakość życia, miasto przyjazne – kryteria oceny, przestrzeń publiczna jako cenna i deficytowa, rola kultury, kreatywności, przemysłu czasu wolnego, mobilność i sprawny transport publiczny).

Przestawione wątki tematyczne to tylko wybrane zagadnienia, które będą przedmiotem debat, dyskusji i paneli podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tematów jest wielokrotnie więcej. Dotyczą one praktycznie większości aspektów życia gospodarczego i społecznego.

Agencja Informacyjna /DEC/ 11.0.32018