Polska jako cyfrowy challenger

Według najnowszego raportu McKinsey & Company “Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu” polska gospodarka może nabrać jeszcze większego rozpędu dzięki szybkiej cyfryzacji. Dzięki niej PKB Polski może wzrosnąć nawet o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. 

W okresie 1996-2017 PKB na mieszkańca w Polsce wzrósł aż o 123%. Stało się tak dzięki rozwijającym się tradycyjnym sektorom gospodarki, znacznej dynamice eksportu, wielu zagranicznym inwestycjom, stosunkowo niskich kosztach pracy oraz środkom z Unii Europejskiej.

 

“Dotychczasowe motory wzrostu w Polsce tracą na sile. To ważny moment, którego administracja publiczna, biznes i obywatele nie powinni przespać. Jak wynika z naszych analiz, przyspieszenie cyfryzacji może być nowym motorem wzrostu, którego Polska pilnie potrzebuje” – powiedział partner zarządzający McKinsey w Polsce Marcin Purta.

Raport McKinsey wskazuje, że przyspieszenie cyfryzacji powinno przynieść Polsce dodatkowe 275 mld zł PKB (64 mld euro) do 2025 roku.

Byłoby to osiągniecie poziomu cyfryzacji najbardziej zaawansowanych pod tym względem gospodarek Europy, czyli tzw. Cyfrowych Liderów: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii i Szwecji.

Według optymistycznej prognozy odsetek PKB, wytwarzamy przez gospodarkę cyfrową Polski, wzrósłby z 6,2%  w 2016 r. aż do 15% PKB w 2025 r.

W praktyce mogłoby to oznaczać także dodatkowy punkt procentowy wzrostu PKB każdego roku, czyli aż 30-procentowy przyrost w stosunku do prognozowanej dynamiki rozwoju Polski.

Przy utrzymaniu obecnego tempa rozwoju, gospodarka cyfrowa urosła by  o ok. 94 mld zł (22 mld euro) do 2025 r., co daje jedynie 9% PKB.

Według ekspertów McKinsey Polska jest jednym z dziesięciu krajów regionu, które ze względu na cyfrowy potencjał mogą być postrzegane jak tzw. Cyfrowi Challengerzy (ang. Digital Challengers). W skład tej grupy wchodzą również: Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

W 2016 roku polska gospodarka cyfrowa wytwarzała 6,2% PKB, czyli kwotę 112 mld zł (26 mld euro). Średnia udziału gospodarki cyforwej w PKB dla Europy Środkowo-Wschodniej wynosi 6,5%. W pięciu największych krajach Unii Europejskiej gospodarka cyfrowa odpowiada za 6,9% PKB.

W ostatnim czasie tempo rozwoju cyfrowej gospodarki w Polsce znacząco przyspieszyło. W latach 2012-2016 rosła ona o 7% rocznie, dwukrotnie szybciej niż w największych krajach UE.

Autami Polski w konkurowaniu na rynku gospodarki cyfrowej są także wysoki poziom szkolnictwa podstawowego i średniego, duża grupę absolwentów kierunków ścisłych (ponad 110 tys. rocznie), rozbudowaną i nowoczesną infrastrukturę cyfrową oraz mniejsze niż w Europy Zachodniej i Północnej uzależnienie od technologii poprzednich generacji. W sektorach finansowym i logistycznym poziom cyfryzacji jest już dzisiaj wyższy niż średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej.  Według raportu problemem Polski jest natomiast ciągle niska liczba startupów na mieszkańca, udziału dorosłych w kształceniu, a także wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych w sprzedaży e-commerce za granicę.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /EST/ 14.11.18