Ewa Lieder (.N): Potrzebne zaangażowanie MR w problem szkodliwych inwestycji na terenie Pomorza

 

Projektowana nowelizacja dotyczy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W toku prac w komisji przyjęto jedynie korekty legislacyjne, które nie mają znaczenia merytorycznego w zakresie problematyki poruszanej w projekcie, są to bowiem poprawki redakcyjne. W wyniku zmiany przepisów unijnych odnoszących się do klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich konieczna jest implementacja i modyfikacja polskiego prawa w tym zakresie.

Implementujemy zatem przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1182 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1184, które weszły w życie 11 lipca 2018 r.

Kogo obejmą proponowane zmiany? Będą to rzeźnie, dostawcy świń do rzeźni oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Należy zwrócić uwagę podmiotów prowadzących rzeźnie bydła i świń na dodanie przepisów o karach dla tych podmiotów. Nowe kary będą nakładane za niezgodne z wymaganiami art. 12 rozporządzenia 2017/1182 stosowanie metod automatycznej klasyfikacji tusz wieprzowych, za nieprzekazywanie dostawcom zwierząt wyników klasyfikacji tusz wieprzowych zgodnie z art. l rozporządzenia 2017/1184, za nieprowadzenie dziennej ewidencji kontrolnej funkcjonowania metod automatycznej klasyfikacji oraz za błędy w określaniu kategorii bydła.

W toku konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści projektu. Z powodu konieczności implementacji przepisów unijnych, braku krytycznych uwag zainteresowanych podmiotów oraz braku dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzanych zmian Klub Poselski Nowoczesna będzie głosował za przyjęciem projektu.

Korzystając z okazji, z tego, że jest poruszana kwestia hodowli świń, chciałabym zwrócić uwagę ministerstwa rolnictwa na protesty mieszkańców w Waplewie Wielkim na Pomorzu, gdzie powstać ma największa w Polsce chlewnia na ok. 41 tys. świń.

Była dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ostrzegała o ogromnej skali planowanej tam masowej produkcji, która pociągnie za sobą aż 73 tys. m3 gnojowicy rocznie, co dla mieszkańców Waplewa Wielkiego i okolic będzie oznaczało fetor oraz zanieczyszczenie środowiska, w tym emisje szkodliwych związków chemicznych.

Hodowla ma się znajdować zaraz obok lasu, gdzie gniazdują chronione ptaki. Kwestia ta wymaga zaangażowania Ministerstwa w problem szkodliwych inwestycji na terenie Pomorza, gdzie lawinowo rośnie liczba przemysłowych ferm hodowlanych.

 

Ewa Lieder (Klub Poselski Nowoczesna) Źródło: Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

 

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna, Opinie, /REA/ Sejm 11.04.2018