Dzień Przedsiębiorcy

 

Wszyscy zazdroszczą przedsiębiorcom, ale tylko oni wiedzą jaki wyzwaniem jest prowadzenie biznesu. Zdaje też sobie z tego sprawę polski ustawodawca. W 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę o ustanowieniu 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy.

 

Dzień Przedsiębiorcy ma wzmacniać świadomość społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz być uznaniem dla samej działalności biznesowej na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Obchody mają być również okazją do integracji różnych środowisk przedsiębiorców.

 

W polskim prawie nie ma jednoznacznej definicji przedsiębiorcy. Wyróżnia się jednak te podstawowe. W nich przedsiębiorca to zazwyczaj podmiot prawny, który kieruje działalnością gospodarczą. Może to być:

  • osoba fizyczna – każda osoba pełnoletnia, nie będąca ubezwłasnowolniona
  • osoba prawna – przykładowo spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – spółki osobowe prawa handlowego, tj. spółka jawna, komandytowa, czy prawna

Status przedsiębiorcy nie przysługuje natomiast spółce cywilnej.

Forma aktywności przedsiębiorców to działalność gospodarcza.

Tutaj również przyjęto kilka definicji w polskim prawie. Generalnie to działalność zarobkowa – zorganizowana, ciągła i wykonywana we własnym imieniu. Może być wykonywana przez producentów, handlowców, jak i usługodawców.

Działalność gospodarcza jest prowadzona w celach zarobkowych. Takie jest jej główne założenie. Wiąże się to z innymi aktywnościami. Przedsiębiorcy zobowiązani są do: opłacania podatków, odprowadzania składek ubezpieczeniowych, czy kreowania Produktu Krajowego Brutto. A same formy działalności to: indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna i spółka handlowa. Poszczególne formy różnią się opodatkowaniem, sposobem księgowości, minimalnym kapitałem potrzebnym do założenia firmy, formą reprezentacji, czy urzędem w którym załatwia się sprawy.

Z działalnością gospodarczą oddzielnie związane jest także pojęcie przedsiębiorstwa.

To wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza. Celem jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Potocznie na przedsiębiorstwo mówi się “firma”.

 

Ze względu na wielkość wyróżnia się:

  • mikroprzedsiębiorstwa – do dziewięciu pracowników, obroty nie większe niż dwa miliony euro i suma aktywów nie większa niż dwa miliony euro
  • przedsiębiorstwa małe – od 10 do 49 pracowników, obroty nie większe niż 10 milionów euro, suma aktywów nie większa niż 10 milionów euro
  • przedsiębiorstwa średnie – od 50 do 249 pracowników, obroty nie większe niż 50 milionów euro, suma aktywów nie większa niż 43 miliony euro
  • przedsiębiorstwa duże – pozostałe

 

Można też podzielić przedsiębiorstwa na te z sektora publicznego i prywatnego.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 17.06.19