14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

 

Chrzest Polski to ważne wydarzenie w historii naszego kraju, które uznawane jest za początek chrystianizacji Polski. Chrzest miał fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe, ale przede wszystkim stał się symbolicznym początkiem polskiej państwowości. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. Celem święta jest upamiętnienie tego przełomowego wydarzenia w historii Polski.

Nie zachowało się żadne polskie źródło z X czy też XI wieku, w którym byłaby choćby wzmianka o Chrzcie Polski. Najstarsza informacja pochodzi z Kroniki Thietmara z Merseburga. Została zapisana ona w Niemczech w XI wieku, około pół wieku po chrzcie Mieszka. Kolejna znana informacja pochodzi z Kroniki Galla Anonima z początków XII wieku. Żaden z nich jednak w swoich zapiskach nie podał daty wydarzenia, a chronologia wydarzeń z nim związanych podana była w odmiennej kolejności.

Rafael Santi

Przyjęcie chrztu przez księcia Polan Mieszka I uznawane jest w tradycji za początek chrystianizacji Polski, ale również za symboliczny początek państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Było to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego.

Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim, za pośrednictwem Czechów. Sam Chrzest poprzedzało małżeństwo Mieszka z księżniczką Dobrawą w roku 965. Znaleziska archeologiczne sugerują, że Chrzest mógł się odbyć na Wyspie Ostrów Lednicki. Miejsce to było blisko grodu gnieźnieńskiego. Wedle przypuszczeń wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór.

Marsz Papieski

Chrzest Polski zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji, ale stał się także potężnym impulsem rozwojowym. Umocnił on władzę Mieszka I dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa. Stał się także początkiem procesu przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji.

Sejm RP, by upamiętnić to wydarzenie, ustawą z dnia 22 lutego 2019 roku ustanowił 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski: „W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego(…).

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /NOW/ 11.04.2023

Foto: Autorstwa Aung (photo) – Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4404053