Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią

 

Narkomania to uzależnienie od środków, które sprawiają, że rzeczywistość staje się inna. Jednak zawsze jest to chwilowa zmiana. Osoby uzależnione szkodzą sobie. Ich choroba ma też negatywny wpływ na otoczenie, a czasem nawet stanowi zagrożenie. Dla zwrócenia uwagi na to zjawisko ustanowiono Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią.

 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, przy przy okazji Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu w 1987 roku, ustanowiło 26 czerwca Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią. Ideą jest wzmacnianie działań i współpracy w zakresie przeciwdziałania nadużywania środków odurzających i leków w społeczeństwie. Właściwie jest nazwane „Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi”.

 

Narkomanię należy definiować jako stałe lub okresowe używanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychotropowych w celach inne niż medyczne, co może spowodować uzależnienie się od nich.

 

Najczęstsze powody sięgania po narkotyki:

  • chęć zaspokojenia ciekawości,
  • chęć bycia akceptowanym przez grupę rówieśniczą,
  • udowodnienie przed rówieśnikami swojej „dojrzałości”,
  • chęć odreagowania stresu, niepowodzenia,
  • chęć pokonania wstydu i nieśmiałości w relacjach z rówieśnikami,
  • obawa przed wykluczeniem,
  • gwarancja „dobrej” zabawy.

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował „Raport o stanie narkomanii w Polsce 2018”. Odnotowano tam, że w 2014 roku narkotyków używanych przez osoby w wieku 15-64 było 4,7 proc. społeczeństwa. W czołówce są takie kraje jak Czechy (12,3 proc.), Francja (11.8 proc.), Włochy (10.8 proc.), Holandia (10.3 proc.), czy Hiszpania (10.2 proc.), gdzie te rezultaty są dwukrotnie wyższe. Natomiast sytuacja lepsza niż w Polsce jest chociażby w Grecji (2.9 proc.), Węgrzech (2.9 proc.), czy na Cyprze (2.2 proc.). Z raportu wynika, że zazwyczaj w Polsce najczęściej występuje uzależnienie od marihuany, aniżeli od innych środków. Wzrasta też odsetek osób leczących się od uzależnienia od metamfetaminy.

 

Pocieszające może być, że liczba problemowych użytkowników narkotyków pozostaje na stałym poziomie z jednym z niższych wskaźników na 100 tysięcy mieszkańców w Europie.

 

W Polsce funkcjonuje Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jest podległe ministrowi zdrowia. Wśród zadań jest między innymi inicjowanie prac nad nowymi ustawami w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Sejm w 2005 roku uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Określa zasady i tryb postępowania w przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadania i uprawnienia danych organów administracyjnych. Według ustawy “przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej”.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 20.06.19