Zmiany w Programie Inteligentny Rozwój

Przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa jest jednym z najistotniejszych tematów ostatnich miesięcy. Program Inteligentny Rozwój przeznaczył 4 miliardy złotych na firm i naukowców zajmujących się działaniami antycovidowymi. 92% tych funduszy trafiło do małych i średnich przedsiębiorstw w celu utrzymania ich płynności. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Inteligentny Rozwój, co potwierdziło zasadność inwestowania w takie działania.

Środki z Programu Inteligentny Rozwój przeznaczone na walkę z koronawirusem skierowane zostały na kilka obszarów. 2 miliardy złotych przekazane zostały w ramach dotacji dla średnich firm w celu sfinansowania kapitału obrotowego. 1,05 miliarda złotych rozdysponowano na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorców, a 600 000 000 złotych przeznaczono na gwarancje bankowe dla MŚP dotyczące także kredytów obrotowych. 200 000 000 złotych przekazano na dotacje na realizację projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, w obszarach istotnych dla zwalczania korona wirusów. Kolejne 100 000 000 złotych sfinansuje dotacje dla przedsiębiorstw na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19. 15 milionów złotych przeznaczono na sfinansowanie nowych zadań badawczych związanych z walką z pandemią koronawirusa w projektach prowadzonych przez naukowców.

„Zmiany, które wprowadziliśmy szybko i skutecznie w inwestowaniu funduszy europejskich mają zapobiec skutkom związanego z pandemią zatrzymania gospodarki.” –  powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – „Środki, które w normalnym czasie wspierały innowacyjność naszych firm pomogły teraz utrzymać płynność przedsiębiorców. Mikro, małe i średnie firmy są największym pracodawcą. To co zaproponowaliśmy pomogło ważnej części polskiej gospodarki. Dotacje na kapitał obrotowy, pożyczki płynnościowe, gwarancje bankowe oferujemy na najatrakcyjniejszych warunkach w historii funduszy europejskich w Polsce. Nadzwyczajne warunki wymagają ponadstandardowych działań. Decyzja KE zatwierdzająca zmiany w POIR potwierdza, że zaproponowane działania są adekwatne do potrzeb.” – stwierdziła Małgorzata Jarosińska- Jedynak.

Środki z Programu Inteligentny Rozwój można pozyskać w ramach konkursów prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach naboru przeprowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także instrumentów finansowych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

„Walcząc z pandemią koronawirusa, nie możemy tracić czasu. Szybkie działania Komisji oraz polskich władz regionalnych i krajowych pozwalają zapewnić bardzo potrzebne środki na walkę z kryzysem, który nas dotyka.” – stwierdziła komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Komisja Europejska w inicjatywie inwestycyjnej dotyczącej sytuacji zagrożenia koronawirusem przedstawiła także rozwiązania ułatwiające zarządzanie środkami programów operacyjnych. Z rozwiązań tych skorzystało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W celu zapewnienia odpowiednich środków na realizację wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, realokowano łącznie ponad 314,5 mln euro z osi I, II oraz IV programu do III osi POIR, w ramach której oferowane jest wsparcie w formie pożyczek, gwarancji oraz dotacji na kapitał obrotowy. Dodatkowe fundusze oraz środki wygospodarowane w III osi POIR pozwolą przeznaczyć łącznie 3,65 mld zł na wsparcie MŚP w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Według Ministerstwa, dzięki takiemu rozwiązaniu, ponad 7 200 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie, w tym 620 firm skorzysta ze wsparcia w formie instrumentów finansowych takich jak pożyczki i gwarancje.

Koronawirus wpływa na zdrowie, a pandemia na gospodarkę. Z pomocą Funduszowego Pakietu Antywirusowego inwestujemy w zmiany technologiczne i utrzymanie miejsc pracy oraz potencjału produkcji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.” – Powiedziała Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, odpowiadająca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej za Program Inteligentny Rozwój. – „Organizacje, które już wcześniej wprowadziły u siebie rozwiązania cyfrowe i były elastyczne finansowo, w czasie pandemii poradziły sobie dużo lepiej. Innowacyjne rozwiązania umożliwiają szybsze przystosowanie się do nowej rzeczywistości rynkowej. Chcemy, żeby polska gospodarka jak najszybciej rozwijała się tak jak przed pandemią. Dlatego wprowadziliśmy zmiany w Programie Inteligentny Rozwój, które przyspieszają wprowadzanie innowacji odkładanych dotąd „na półkę”. – Stwierdziła Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dodatkowo, w ramach rozwiązań ułatwiających walkę ze skutkami pandemii, dokonano realokacji środków pomiędzy kategoriami regionów. Zwiększy to o 75 000 000 euro budżet, który przeznaczony jest na wsparcie projektów realizowanych w woj. Mazowieckim klasyfikowanym jako tzw. region lepiej rozwinięty. Rozwiązanie to jest uzasadnia szczególna sytuacja woj. mazowieckiego, w którym zarejestrowanych jest blisko 20% średnich przedsiębiorstw w Polsce. Poza tym województwo mazowieckie zostało silnie dotknięte skutkami COVID-19, a także ograniczeniami administracyjnymi wprowadzanymi w początkowej fazie pandemii.

Ministerstwo zwiększyło także czasowo poziom współfinansowania POIR środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 100 proc. W roku obrachunkowym, który rozpoczął się 1 lipca 2020 r. i zakończy się 30 czerwca 2021 r. będą zastosowane stopy stuprocentowego dofinansowania wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność składanych do Komisji Europejskiej. Podwyższenie stopy dofinansowania pozwoli zwiększyć płynność budżetu środków europejskich oraz ułatwi zwiększenie skali transferów do beneficjentów.

Zmiana w Programie Inteligentny Rozwój, którą zaakceptowała Komisja Europejska, obowiązuje od 1 lutego 2020 r.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 03.08.2020