Krzysztof Michałkiewicz: Ta ustawa jest dla państwa

 

Ta ustawa (o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) jest dla państwa. Projektowana ustawa ma zapewnić dodatkowe środki służące zaspokajaniu potrzeb życiowych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na to, że ponoszą one zwiększone koszty funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym, koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

 

O świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18. rok życia i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji. Jak państwo widzą, uwzględniamy różne orzeczenia różnych instytucji ubezpieczeniowych, tak żeby każda osoba, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, skorzystała z tego wsparcia.

 

Proponowane świadczenie skierowane jest do osób, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub których świadczenie nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

To bardzo ważne z tego względu, że jest tu wiele nieporozumień, niezrozumienia w debacie publicznej, w przekazie medialnym. Nie ma tu, proszę państwa, kryterium dochodowego, natomiast chcemy, żeby świadczenie trafiło do wszystkich tych, którzy albo nie pobierają żadnych świadczeń ze środków publicznych, albo pobierają świadczenia nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Przypomnę, że najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy jest co roku waloryzowana. 1 marca została zwaloryzowana i zakładamy, że także w następnym roku ulegnie zwiększeniu.

 

Zaznaczyć należy, że na prawo do świadczenia uzupełniającego nie będzie miało wpływu otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z dotychczas przysługującym świadczeniem.

Także mocno podkreślić trzeba to, że wyłączamy z tego wszelkiego rodzaju dodatki: dodatek pielęgnacyjny, ale także dodatek kombatancki i różnego rodzaju dodatki, które otrzymuje się przy świadczeniu, np. deputat energetyczny czy dodatek mieszkaniowy.

 

Wszystkie takie dodatkowe świadczenia, które są połączone ze świadczeniem zasadniczym, nie będą miały wpływu na otrzymywanie świadczenia uzupełniającego. Ustalenie prawa do świadczenia będzie następować na wniosek – żeby otrzymać świadczenie, osoba zainteresowana będzie musiała złożyć wniosek – osoby uprawnionej złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeszcze raz: trzeba złożyć wniosek, żeby otrzymać świadczenie.  (…)

 

Tutaj jeszcze warto dodać, że oczywiście świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie nieopodatkowane. Będzie ono zwolnione z podatków. (…)

 

Projekt przewiduje wejście w życie regulacji z dniem 1 października 2019 r., z wyłączeniem przepisów dotyczących dotacji celowej dla Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Bardzo nam: panu premierowi, wszystkim w naszym ministerstwie, a także wszystkim w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zależy na tym, żeby osoby, które potrzebują takiego wsparcia, to świadczenie otrzymały jak najszybciej. Stąd ten szybki tryb procedowania i także prośba do państwa, żeby ten projekt ustawy uchwalić jak najszybciej.

 

Krzysztof Michałkiewicz (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Źródło: Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu z dnia 17 lipca 2019 roku.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaOpinie,  /KAM/ 13.06.2019