Вы можете остановить эту войну! Możecie powstrzymać tę wojnę! You can stop this war!

Wszystkie czasopisma, należące do koncernu wydawniczego „Polska Press” opublikowany na pierwszych stronach swoich periodyków dramatyczny „List do Rosjan” w języku rosyjskim, polskim i angielskim. Apel nawołuje do zakończenia brutalnych i bezwzględnych działań wojennych, podejmowanych przez Federację Rosyjską, w których masowo giną niewinni ludzie, na Ukrainie. Wojska Rosyjskie niszczą infrastrukturę Ukrainy, masowo giną dzieci kobiety. Ze swoich domów uciekło przed wojną kilka milionów Ukraińców, często pod ostrzałem lub atakiem bombowym, wielu z nich było do tego zmuszonych, ponieważ utraciły dach nad głową.

Należy podkreślić, że to Federacja Rosyjska dokonała, niczym nie spowodowanej i nie sprowokowanej wojskowej inwazji na Ukrainę. Cała wojna toczy się wyłącznie na Ukrainie. Federacja Rosyjska jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest dbanie o pokój na świecie, co podważa obecność tego państwa w tym gremium. Federacja Rosyjska zagwarantowała bezpieczeństwo Ukrainy, w zamian za to, że Ukraina odda Rosji broń atomową. Niszcząc Ukrainę, Federacja Rosyjska daje dowód, że jej deklaracje nie maja żadnego znaczenia, liczy się tylko wielko imperialny cel największego państwa na świecie.

Poniżej Agencja Informacyjna przedstawia „List do Rosjan” opublikowany przez media Grupy Polska Press, w języku rosyjskim, polskim i angielskim.

Вы можете остановить эту войну!

Обращаемся к Вам – россиянам, которые ищут правду о войне в Украине. Владимир Путин и его сторонники обманывают общество России. Мы хотим показать Вам, что на самом деле происходит в Украине: страдания, смерть и попытку уничтожить свободную страну. Мы хотим, чтобы Вы получали достоверную информацию, а не ложь.

В прошлом многие из Вас, мужественные россияне, сражались за правду, многие из Вас погибли за правду. Как и Анна Политковская, убитая за то, что писала о реальных действиях Владимира Путина и его сторонников в Чечне.

Сегодня также необходимо писать и говорить о том, что на самом деле происходит в Украине. Правда в том, что это Россия напала на Украину. А украинцы терпели и до сих пор героически сопротивляются агрессору. Они мужественно защищают свои семьи, дома и Родину. За три недели войны погибли тысячи русских солдат, и погибнет ещё больше.

Многие миллионы россиян имеют родственные связи с Украиной. Ваш президент привёл к тому, что брат убивает брата.

Публикуются спутниковые снимки из Белоруси на которых видны полевые госпитали и морги, что стремительно заполняются телами российских солдат, обманутых российским правительством. В крематориях сжигают тела других молодых россиян, погибших во имя безумной одержимости Путина.

Российские власти не только ввели в заблуждение Вас как общество, но и солгали солдатам, напавшим на Украину. Одним сказали, что те будут бороться с «фашистами», другим, что их встретят цветами на украинской земле. Третьи молодые солдаты знали только, что едут на учения. Все это ложь, как и информация о том, что русские не атакуют гражданские объекты. Правда совсем в другом: российские бомбы падают на больницы, школы, детские сады, театры. Гибнут мирные жители – до сегодняшнего дня погибло несколько тысяч беззащитных людей, в том числе дети.

Ваше правительство заставило мир наложить на Вас самые большие экономические санкции в истории. К бойкоту Вашей Родины присоединяется всё больше мировых гигантов бизнеса, а банки блокируют российские счета. Это приведет к серьезному экономическому кризису в России.

Это преступление приведёт к тому, что Вы – граждане России, ощутите последствия. Мы спрашиваем – в имя чего? Такая должна ли быть цена простых людей в России? Стоит ли непонятный план агрессии против свободной Украины жизней невинных людей – матерей, детей и молодых солдат российской армии? У каждого солдата как в Украине, так и в России есть свои планы и мечты, своя семья, свой дом. И все это должно быть потеряно в одночасье из-за амбиций одного человека – Владимира Путина. Амбиций непонятных всему миру, всем украинцам и, надеемся, также Вам – россиянам.

Мы верим, что Вы можете остановить эту войну, что Вы заставите свою власть прекратить военные преступления в Украине.

Руководство и команда Polska Press

Możecie powstrzymać tę wojnę!

Zwracamy się do Was – Rosjan, którzy szukają prawdy o wojnie na Ukrainie. Społeczeństwo w Rosji jest okłamywane przez Władimira Putina, jego popleczników. Chcemy pokazać Wam, co się naprawdę dzieje na Ukrainie: bezmiar cierpienia, śmierć i próba unicestwienia wolnego kraju. Chcemy, żeby dotarła do was wiarygodna informacja, a nie kłamstwo.

W przeszłości wielu z Was, odważnych Rosjan walczyło o prawdę, wielu z Was zginęło za prawdę. Tak jak Anna Politkowska, która została zamordowana za pisanie o tym, jak naprawdę wyglądają działania Władimira Putina i jego stronników w Czeczenii.

Dziś także trzeba pisać i mówić o tym, co się naprawdę dzieje na Ukrainie. Prawda jest taka, że to Rosja zaatakowała Ukrainę. A Ukraińcy stawili i cały czas stawiają heroiczny opór agresorowi. Dzielnie bronią swoich rodzin, domów i Ojczyzny. Po trzech tygodniach wojny tysiące rosyjskich żołnierzy zginęło, a jeszcze więcej zginie.

Wiele milionów Rosjan ma związki rodzinne z Ukrainą. Wasz prezydent doprowadził do tego, że brat zabija brata.

Publikowane są zdjęcia satelitarne z Białorusi, na których widać szpitale polowe i kostnice, które w szybkim tempie zapełniają ciałami rosyjskich żołnierzy, których oszukał rosyjski rząd. W krematoriach palone są ciała innych młodych Rosjan, poległych w imię obłąkańczej obsesji Putina.

Rosyjskie władze nie tylko wprowadziły w błąd Was jako społeczeństwo, ale okłamały też żołnierzy, którzy zaatakowali Ukrainę. Jednym powiedziano, że będą walczyć z “nazistami”, innym że będą witani na ukraińskiej ziemi kwiatami. Jeszcze inni młodzi żołnierze wiedzieli tylko, że jadą na ćwiczenia. Wszystko to kłamstwo, podobnie jak informacje, że Rosjanie nie atakują celów cywilnych. Prawda wygląda zupełnie inaczej: rosyjskie bomby spadają na szpitale, szkoły, przedszkola, teatry. Giną cywile – do tej pory zginęło kilka tysięcy bezbronnych osób, także dzieci.

Wasz rząd doprowadził do tego, że świat nakłada na Was największe w historii sankcje gospodarcze. Kolejni globalni giganci biznesowi przyłączają się do bojkotu Waszej Ojczyzny, a banki blokują rosyjskie konta. Doprowadzi to do poważnego kryzysu gospodarczego w Rosji.

Ta zbrodnia spowoduje, że konsekwencje odczujecie Wy – Obywatele Rosji. Pytamy w imię czego? Czy taką cenę powinni ponosić zwykli ludzie w Rosji? Czy niezrozumiały plan agresji na wolną Ukrainę wart jest życia niewinnych ludzi – matek, dzieci i młodych żołnierzy armii rosyjskiej? Każdy żołnierz zarówno na Ukrainie, jak i po stronie rosyjskiej ma swoje plany i marzenia, ma swoją rodzinę, swój dom. A wszystko to musi stracić z dnia na dzień ze względu na ambicje jednego człowieka – Władimira Putina. Ambicje niezrozumiałe dla całego świata, wszystkich Ukraińców i mamy nadzieje także dla Was – Rosjan.

Wierzymy, że możecie zatrzymać tę wojnę, że wymusicie na Waszych władzach zaprzestanie zbrodni wojennych na Ukrainie.

Zarząd wraz z zespołem Polska Press

You can stop this war!

To all Russians who search for truth about the war in Ukraine: the Russian society is being lied to by Vladimir Putin and his accomplices. We want to tell you what is really happening in Ukraine: immeasurable suffering, death and attempted annihilation of a free country. We want to give you reliable information instead of lies.

Many of you brave Russians have fought for truth, and many of you have died for it. Anna Politkovskaya was murdered for writing about what Vladimir Putin and his supporters were really doing in Chechnya.

Also today we must write and talk about what is really happening in Ukraine. The truth is that it is Russia who attacked Ukraine. And the Ukrainians have put up heroic resistance against the aggression. They have been bravely defending their families, homes and the Fatherland. After three weeks of the war, thousands of Russian soldiers have died, and even more will die. Millions of Russians have family ties with Ukraine. Your president has made brothers kill their brothers.

Satellite imagery from Belarus shows field hospitals and morgues, quickly filled with the bodies of Russian soldiers deceived by the Russian government. Bodies of other young Russians who died in the name of Putin’s insane obsession are being burnt in crematoriums.

Not only did the Russian authorities mislead you as a society, but they also lied to the soldiers who attacked Ukraine. Some were told that they were going to fight “Nazis”, and some were promised they would be welcomed with flowers in the Ukrainian soil. Some young soldiers thought they were going to military training. These are nothing but lies, just like statements that Russians do not attack civilian targets. The truth could not be more different: Russian bombs hit hospitals, schools, kindergartens, theatres. Civilians keep dying – so far there have been a few thousand defenseless victims, including children.

Your government has brought upon you unprecedented economic sanctions imposed by the world. More and more global business giants are joining the boycott of your Fatherland, and banks are blocking Russian accounts. This will lead to a serious economic crisis in Russia.

Eventually, the consequences of the crime will have to be faced by you, Russian Citizens. In the name of what? Should the price be paid by Russia’s ordinary people? Is the incomprehensible plan to invade free Ukraine worth the lives of innocent people – mothers, sons and young Russian soldiers? All soldiers, whether Ukrainian or Russian, have their own plans and dreams, their families and their homes. And they lost it all overnight because of one man’s ambitions. Vladimir Putin’s ambitions are incomprehensible for the whole world, for all Ukrainians and hopefully also for you Russians.

We do believe that you can stop this war and that you will force your authorities to discontinue war crimes in Ukraine.

Management and Team of Polska Press

Polska Press to spółka założona w 1991 roku. W ciągu 30 lat stała się największym koncernem medialnym prasy regionalnej w Polsce.

Polska Press jest wydawcą 20 dzienników regionalnych: „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”, „Dziennik Zachodni”, Gazeta Krakowska”, „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wrocławska”, „Polska Metropolia Warszawska”, „Express Bydgoski”, „Nowości Dziennik Toruński”, „Express Ilustrowany”, „Kurier Lubelski”, „Gazeta Pomorska”, „Gazeta Lubuska”, „Dziennik Polski”, „Kurier Poranny”, „Gazeta Współczesna”, „Nowa Trybuna Opolska”, „Echo Dnia”, „Gazeta codzienna Nowiny”, „Głos Dziennik Pomorza” („Głos Szczeciński”, „Głos Koszaliński”, „Głos Pomorza”). Koncern wydaje też regionalne dodatki telewizyjne: „Tele Magazyn”, „Super Tele”, „TV Pilot”, „Tele Program”. Polska Press jest wydawcą tygodników ogłoszeniowych: „Moto Express”, „Autogiełda Wielkopolska”, „Jarmark”, „Motojarmark”, do tego jeszcze bezpłatną gazetę miejską „Nasze Miasto”, ukazujący się 2 razy w tygodniu w kilkunastu miastach Polski. Ponadto koncern publikuje około 150 tygodników lokalnych. W skład grupy Polska Press wchodzą także media internetowe. Grupa jest właścicielem m.in.: serwisu motoryzacyjnego Motofakty.pl , miejskiego portalu informacyjnego naszemiasto.pl , portalu strefabiznesu.pl , portalu stronakobiet.pl , portalu strefaagro.pl , programu telewizyjnego telemagazyn.pl , serwisów sportowych gol24.pl oraz sportowy24.pl .Polska Press jest współwłaścicielem m.in.: grupy e-budownictwo.pl , agregatora informacji o wydarzeniach Coigdzie.pl , platformy e-learningowej Langloo.com . Koncern posiada Agencję Informacyjną Polska Press, która przygotowuje codzienny serwis informacyjny dla gazet regionalnych.

Agencja Informacyjna, Opinie /DEC/ 18.03.2022